Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Diogenes van Gent    De inval van de asielzoekers in West-Europa.  
| auteurs: Diogenes  | | thema: armoede , migratie  |
 

De inval van de asielzoekers in West-Europa.

> Diogenes van Gent - gepubliceerd op 16 april 2012

De grenzen van de huidige staten zijn hoofdzakelijk tot stand gekomen door oorlogen en geweld en in mindere mate door huwelijken en erfenissen van de heersers. Ze hebben niets te zien met rechtvaardigheid en mensenrechten, maar wel met het recht van de sterkste. Door de miskenning van deze waarheid wordt er in West-Europa al jarenlang een oeverloos debat gevoerd over de asielzoekers, waarbij de mensenrechten geplaatst worden tegenover het recht van het eigen volk op een territorium.
JPEG

Lees verder...

Links staat steeds aan de kant van de zwakken in de samenleving en dat zijn in dit geval de asielzoekers, maar dat mag geen reden zijn om de waarheid geweld aan te doen. De verdrukten van deze wereld zijn niet noodzakelijk eerlijker en rechtvaardiger dan de verdrukkers en de meeste asielzoekers van vandaag komen niet naar West-Europa, omdat ze in hun eigen land om politieke redenen vervolgd worden, maar omdat ze verwachten dat ze hier beter zullen kunnen leven dan in hun geboorteland.

De moderne asielzoekers doen niets anders dan wat miljoenen mensen hen voorgedaan hebben vanaf het begin van de geschiedenis van de menselijke soort. Soms werden territoria veroverd tijdens oorlogen, soms verliepen volksverhuizingen betrekkelijk vreedzaam. Voortdurend hebben volkeren andere volkeren onderworpen en veranderden de grenzen van de territoria. Staten ontstonden, groeiden soms uit tot machtige rijken en werden na een tijd vernietigd. De grenzen van de staten, zoals we ze vandaag kennen, zijn het resultaat van de meest recente machtsverhoudingen en oorlogen.

West-Europa met geweld veroveren is in onze tijd onmogelijk, er zich op een vreedzame manier vestigen wel. De door alle West-Europese landen erkende mensenrechten en het streven naar winstmaksimalisatie van het kapitalisme zijn daarbij uitstekende middelen en dus worden ze gebruikt door de asielzoekers.

Op het einde van de achttiende eeuw werden de Rechten van de Mens plechtig geproklameerd en nadien werden ze nog aangevuld, maar in de praktijk waren het rechten voor een klein deel van de mensen. Deze bevoorrechte minderheid had rechten en plichten, doch voor de meerderheid waren er geen rechten, maar wel plichten. Het heeft zeer lang geduurd, eer de Rechten van de Mens ook golden voor de arbeiders en de vrouwen van het Vrije Westen. Voor de bewoners van de Westerse kolonies, en dat was bijna gans Afrika en een deel van Azië, bestonden er geen Rechten van de Mens.

In het kader van de Rechten van de Mens kan in West-Europa ieder buitenlander, die in zijn eigen land om politieke redenen vervolgd wordt, asiel krijgen. Voor iemand die naar een West-Europees land komt om zijn levenswijze te verbeteren, komt het er dus op aan te bewijzen dat hij een politiek vluchteling is. Hij kan daarbij gebruik maken van de demokratische rechtsregels, die bij ons gelden. Een probleem is wel dat het een hele tijd kan duren, eer een aanvraag tot erkenning behandeld is, maar daarvoor bestaat er een goede oplossing.

Alle West-Europese landen hebben een kapitalistische ekonomie. Kapitalisten hebben er belang bij werknemers in dienst te nemen, die bereid zijn tegen een laag loon te werken en niet durven protesteren tegen een behandeling, die strijdig is met de arbeidswetten, die in het verleden werden afgedwongen door de harde strijd van de arbeiders. Voor arbeid, die geen te hoge scholing vraagt, zijn asielzoekers dus zeer welkom bij heel wat kapitalisten. Voor hetzelfde werk verdienen ze veel minder dan West-Europese arbeiders, al is dat vaak nog altijd meer dan wat ze in hun eigen land kunnen krijgen, maar ze kunnen zich in leven houden in afwachting van de beslissing over hun asielaanvraag, en als die uiteindelijk geweigerd wordt, kunnen ze onderduiken en tegen een laag loon blijven werken voor West-Europese kapitalisten.

De West-Europese kapitalisten kunnen trouwens nog op een andere manier aan arbeiders geraken, die ze naar hartelust kunnen uitbuiten. Heel wat inwoners van een van de landen uit Oost-Europa, die in ijltempo werden toegelaten tot de EU, zijn ook bereid tegen een laag loon en mensonterende arbeidsvoorwaarden te komen werken in West-Europa.

De komst van asielzoekers en sukkelaars uit het oosten van de EU zorgt wel voor problemen bij die West-Europeanen, die het minder goed hebben. Voor veel arbeiders dreigt werkloosheid, omdat hun jobs worden overgenomen door vreemdelingen, die goedkoper zijn voor de kapitalisten. In het beste geval moeten zij genoegen nemen met een lager loon en slechtere arbeidsomstandigheden. Verder vestigen de asielzoekers en Oost-Europeanen zich in de armere buurten en veroorzaken daar vaak overlast. Ze vergroten nog de problemen, die er al waren door de aanwezigheid van vreemdelingen, die in de gouden jaren van de vorige eeuw naar West-Europa gelokt werden om er onaangename arbeid te verrichten, en de eerste slachtoffers waren van de ekonomische krisissen vanaf de jaren zeventig van die eeuw.

De oorspronkelijke bewoners van de armere buurten zitten met de problemen, die veroorzaakt werden en worden door de komst van vreemdelingen, en als er dan bij linkse partijen geen of weinig begrip is voor de verslechterende leefomstandigheden in hun wijken, en die partijen bovendien geen oplossing hebben voor de werkloosheid als gevolg van de krisissen van het kapitalisme en het kapitalisme zelfs gaan verdedigen, dan is het begrijpelijk dat velen in de armere buurten zich afkeren van de linkse partijen en gaan stemmen voor partijen, van wie het voornaamste programmapunt het vergroten is van de kloof tussen rijk en arm, zoals in Vlaanderen het Vlaams Blok en de NVA van Leider Bart De Wever.

Deze partijen beweren dat zij het probleem van de asielzoekers kunnen oplossen, maar dat is prietpraat. Zolang het slecht gaat in een deel van de wereld zullen mensen hun heil zoeken in landen, waar ze denken beter te kunnen leven, en hun respekt voor de Rechten van de Mens en voor de rechtsstaat verplicht de West-Europese staten nu eenmaal elk verzoek om asiel om politieke redenen ernstig te onderzoeken. Als dan uit dat onderzoek uiteindelijk blijkt dat de asielzoeker niet om politieke redenen zijn land ontvlucht is, dan is het nog niet zo gemakkelijk hem uit te wijzen, want met de hulp van huisjesmelkers kan hij onderduiken en met de steun van kapitalisten kan hij overleven. Dat is vervelend voor rechtse partijen, want huisjesmelkers en kapitalisten stemmen voor hen en dus moeten zij die kiezers een beetje ontzien en kunnen ze deze medeplichtigen aan de invasie van de asielzoekers niet hard aanpakken.

De enige oplossing voor het probleem bestaat erin de redenen weg te nemen, waarom zoveel vreemdelingen naar West-Europa komen. Die reden is de kloof tussen rijke en arme landen. Om een einde te stellen aan de invasie van de asielzoekers. moet die kloof gedicht worden, zodat ieder mens in zijn eigen land behoorlijk kan leven.

Precies het omgekeerde gebeurt. En daarom zullen mensen massaal naar West-Europa blijven komen en zich uitgeven voor asielzoekers. En omdat er in West-Europa nu eenmaal geen plaats is voor de verworpenen der aarde uit andere landen, blijft er de West-Europese regeringen niets anders over dan te trachten ze terug te sturen. Dat heeft niets te zien met mensenrechten en met een recht van elk volk op een territorium, maar wel met de machtsverhoudingen tussen de volkeren en de verdeling in het verleden van de bewoonbare plaatsen op onze planeet als resultaat van talloze oorlogen.

Wanneer twee mensen na een schipbreuk op een onbewoond eiland zouden terechtkomen, waar slechts voedsel is voor een van hen, dan zullen ze voor dat voedsel vechten en dat gevecht zal pas eindigen met de dood van een van hen. Dat is de menselijke natuur.

Die menselijke natuur verklaart de houding van de West-Europeanen tegenover de asielzoekers. Er is hier nu eenmaal geen plaats voor hen en dus moeten ze weg. Momenteel gebeurt die verwijdering op een relatief vreedzame manier, omdat het risiko nog niet groot is dat de komst van de asielzoekers de samenleving volledig zal ontredderen. Het zijn vooral de arme West-Europeanen, die last hebben van de asielzoekers. Mocht dat ooit veranderen, dan is het niet uitgesloten dat de geschiedenis van de jaren dertig van de vorige eeuw zich herhaalt.

De komst van de asielzoekers is een konflikt tussen bewoners van rijke en arme landen, dat zonder fisiek geweld wordt uitgevochten. Hoogstens komt er al eens een beetje fisiek geweld aan te pas, wanneer een asielzoeker poogt levensnoodzakelijke dingen buit te maken op een West-Europeaan. Over het algemeen gedragen de asielzoekers zich erg vreedzaam.

Toch gebruiken ze soms middelen, waar de West-Europeanen het moeilijk mee hebben, zoals hongerstakingen. De West-Europeanen verkondigen dat ze alle problemen op een vreedzame manier willen oplossen en dan is het niet leuk te moeten zien dat vreemdelingen hier komen sterven, liever dan in hun eigen land op een afgrijselijke manier te overleven.

Het is een dilemma. Iemand, wiens asielaanvraag is afgewezen, asiel verlenen om te voorkomen dat hij vrijwillig de hongerdood sterft, zal onvermijdelijk andere asielzoekers ertoe aanzetten om op hun beurt in hongerstaking te gaan, waardoor het hele uitwijzingsbeleid in gevaar komt. Niet toegeven aan een hongerstaker kan voor gevolg hebben dat hij sterft en dat werpt een smet op de toch zo vreedzame West-Europese samenleving.

De asielzoekers zullen blijven afzakken naar West-Europa, zolang er geen grondige herverdeling komt van de rijkdommen van deze planeet tussen de rijke en de arme landen, maar dat is waarschijnlijk nog moeilijker dan een herverdeling tussen rijken en armen in de rijke landen. Ik hoop dat ik mij vergis, maar zonder gewelddadig verzet van de verworpenen der aarde zie ik het niet gebeuren.

In de geschiedenis is het alleszins nog nooit gebeurd dat de machtigen en de rijken een deel van hun macht en hun rijkdom afstaan aan de zwakken en de armen, zonder dat zo iets gepaard gaat met veel geweld.


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
list van onderwerpen - 1 onderwerp(en) en 1 aantal bijdragen aan dit forum.

[une] De inval van de asielzoekers in West-Europa.
8 juni 2012 > Xa4io   [RetourAuDebutDesForums]

Juist en duidelijk over de volksverhuizingen, "de natuur van de mens" :-) grts


 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Januari 2018 »
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.