Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Notenkraker(s)    Voor een Europa van de volkeren: Nee tegen de EU- markten  
| thema: europa , financiële crisis  |
 

Voor een Europa van de volkeren: Nee tegen de EU- markten

> Alter-EU - gepubliceerd op 5 april 2013

We staan voor de verdediging van een Europa dat fundamentele rechten boven de belangen van de markt stelt. We staan voor een nieuw model, ontworpen door burgers via een proces van directe democratie, met de nadruk op de echte belangen van mensen . We willen concurrentieposities vervangen door samenwerking, individualisme door wederzijdse ondersteuning, onderdrukking en paternalisme door gelijkheid, en we willen de nadruk leggen op volkssoevereiniteit.

Lees verder...

Een Europa van de burgers verzet zich tegen de mechanismen van zelfzucht en economische wreedheid. We strijden voor de vrijheid , tegen de tirannie van valse democratieën, tegen een economisch systeem dat alleen de sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid bestendigt en nog bevordert. Ondanks verklaringen over het tegendeel, is de Europese Unie géén sociaal project. Hun belangrijkste doelstelling is om het concurrentievermogen van grotere banken en bedrijven op de wereldmarkt te vergroten en daarmee ook hogere winsten te behalen. Het maximaliseren van de kapitalistische winst staat hoger op de agenda dan welke sociale of ecologische waarden ook. Daartoe zijn er op dit moment 15.000 lobbyisten neergestreken in Brussel . ‘Top’ bankmanagers bewegen zich vlotjes tussen belangrijke regeringsambtenaren en high- profile financiële instellingen zoals het IMF of de ECB. Insgelijks bedisselen premiers en ministers topfuncties in de raden van bestuur van grote banken en multinationals.
Het Europese en nationale beleid werd ontworpen door de Raad van Europa en de Trojka, bestaand uit niet-democratische instellingen (de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF). Verdragen en pacten worden ondertekend door de verschillende staatshoofden , zonder enig referendum bij het volk.
Verdragen zoals die van Maastricht en Lissabon, het Euro pact, het fiscaal pact of ESM , zijn overeenkomsten die een directe impact hebben op de arbeidshervorming, besparingen in de openbare diensten, privatisering van openbare bedrijven en diensten, verhoging van de belastingdruk voor werknemers en middenklasse, uitverkoop van banken met publieke middelen, voorrang voor schuldaflossing boven sociale uitgaven, verlies van de staatssoevereiniteit in het voordeel van de trojka.
We willen geen Europa dat mensen onderdrukt en natuurlijke hulpbronnen exploiteert ten voordele van enkelen, dat mensen controleert door middel van verdraaiingen van de waarheid in de media en via onderdrukking door de politie, en dat door middel van zogenaamde vrije handelsverdragen, zogezegde ontwikkelingshulp en militaire interventie , steun aan dictaturen, apartheid en bezette gebieden, om zo de weg vrij te maken voor multinationals om nadien de lokale bevolking en hun natuurlijke rijkdommen te exploiteren. We willen niet dat een Europa gelegitimeerd door overheden die duidelijk de mensen negeren, nochtans de basis van de echte democratie.

Wij eisen dat de Europese Unie alle verdragen en pacten van de plank veegt , en dat het bouwt aan een Europa van de burgers ; dat het de rechten en belangen van haar burgers op de voorgrond stelt, en niet langer die van de economische elite.

Wij eisen een democratisch Europa, waarvan de doelen zijn : gelijkheid, vrijheid, rechtvaardigheid, solidariteit, samenwerking en duurzaamheid op economisch sociaal en ecologisch vlak. Europa zoals het nu is , vertegenwoordigt alleen de belangen van het kapitaal , en het tast daarmee de rechten en vrijheden van mensen en de samenleving als geheel aan.

Wij eisen een openbare audit op de staatsschuld, ondersteund door een reële participatie van de burger. Als deze schuld door hen als onwettig wordt beschouwd, zal de aflossing geweigerd worden . Wij eisen dat eindelijk gerechtelijke stappen worden ondernomen tegen diegenen die politiek en financieel verantwoordelijk zijn voor de crisis.Het is nu overduidelijk dat een groot deel van de staatsschuld niét de belangen van de gewone mensen diende. 81% van de Spaanse schuld is (of was) een private schuld, voornamelijk van de banksector en van grote bedrijven, die werd omgetoverd naar een overheidsschuld dankzij de systematische uitverkoop van banken. Daar ligt de echte oorzaak van voortdurende bezuinigingen, zoals besparingen op essentiële openbare diensten en privatiseringen.

Wij eisen dat er een einde komt aan privatiseringen en bezuinigingen. We eisen de terugkeer van diensten en bedrijven die werden geprivatiseerd, wetten waardoor privatisering mogelijk wordt moeten worden geschrapt .Gedaan met de uitsluiting van bepaalde groepen in de samenleving voor deze diensten, die moeten worden beschouwd als universele rechten. Het management in de private sector is duurder en slechter in kwaliteit dan dat van de publieke sector, en alleen grote bedrijven zullen ervan profiteren, niet het algemeen belang. Niet alleen dat is heel belangrijk ,maar we verdedigen evenzo het idee dat essentiële openbare diensten moeten worden beschouwd als van algemeen belang en bijgevolg 100% in publieke handen komen , onder beheer van burgers ,als een garantie voor het algemene belang .

Wij eisen een rechtvaardig , progressief en zelfbedruipend belastingstelsel en wijzen op het grote belang dat wij hechten aan de uitroeiing van fiscale fraude en belastingparadijzen. Het Spaanse tekort is absoluut niet te wijten aan te hoge uitgaven; de overheidsuitgaven liggen zelfs onder het Europese gemiddelde . Het Spaanse tekort komt voort uit een gebrek aan inkomsten uit vennootschaps-belastingen , en in het algemeen uit een gebrek aan belastingen op grote inkomens. Dat staat in schril contrast met de grote belastingdruk op de werkende klasse, en een gebrek aan efficiëntie in het bestrijden van fraude. Een goed fiscaal beleid moet een grotere verdeling van de rijkdom bevorderen, en voorzien in de financiering van openbare diensten , die zowel van hoge kwaliteit zijn als universeel van aard . Een degelijk fiscaal systeem moet zorgen voor maatschappelijk welzijn en voorzien in werkgelegenheid in de overheidssector.

Wij eisen dat de recente arbeidsmarkthervorming wordt teruggedraaid . Wij dringen aan op een nieuw raamakkoord dat de rechten van werknemers beschermt en waarborgen biedt voor een goede combinatie van werk en gezinsleven. Wij eisen een aanzienlijke verhoging van het minimumloon, en een plafond voor de superlonen , samen met een basisinkomen en verdeling van arbeid (zowel loonsgebaseerd als niet loonsgebaseerd). Nu wordt rijkdom gecreëerd door de arbeid, maar verdwijnt de winst richting kapitaal. Zowel de economische activiteit als de arbeid moeten toelaten te voorzien in de behoeften van mensen en de samenleving, en niet ten behoeve van een paar happy few.

Wij eisen dat het financiële systeem volledig in het publieke domein wordt ondergebracht en dat het is gestoeld op een democratische, ethische en sociale basis. Het moet voldoen aan de reële behoeften van de bevolking, en niet slechts speculatieve privé-belangen dienen. Wij dringen aan opdat de verantwoordelijken voor de economische crash zich voor de rechter moeten verantwoorden en we vragen bovendien de terugbetaling van het kapitaal dat er in deze periode naar toe ging .Het spreekt vanzelf dat een financieel systeem in particuliere handen, de oorzaak is van de sociale en economische ondergang en dat de uitverkoop van de banken alleen maar heeft bijgedragen tot de accumulatie van rijkdom in van enkelen. Alleen een openbaar banksysteem kan de echte publieke belangen beschermen.

Wij eisen dat economische en andere menselijke activiteiten worden geregeld vanuit basisprincipes, zoals het behoud van het milieu en de garantie op een algemeen ecologisch evenwicht . Oneindige groei is onmogelijk in het kader van een eindige planeet, en onder het huidige model zijn we duidelijk bezig met de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verpesting van de biodiversiteit en het milieu als geheel. We verlaten het ecologische evenwicht, waarvan een goed en gezond leven grotendeels afhangt. In die zin wij we nochtans respect en solidariteit verschuldigd aan de volgende generaties.

Wij eisen burgerrechten voor migrerende mensen . Gesloten asielcentra voor migranten moeten worden afgeschaft. De sociale status van migrerende mensen moet worden gelegaliseerd. Wij eisen dat er een einde komt aan immigratiecontrole zoals Frontex of Eurosur, omdat de ongelijke behandeling van gedetineerden een schending van de mensenrechten vormt.Een van de dieperliggende oorzaken van migratie , is het armoedeniveau in het land van herkomst ; ook daarvoor is het kapitalistische systeem grotendeels verantwoordelijk.

WIJ eisen dat de samenleving en de staat worden gedemilitariseerd, dat wapenhandelprogramma’s en militaire operaties in het buitenland worden stopgezet, alsook een drastische verlaging van de defensiebegroting. Wij eisen een onmiddellijk einde aan repressie door de politie, en ook een stop aan de vernieuwing van de apparatuur van de anti-oproerpolitie . De politie wordt ingezet om een onrechtvaardig systeem te versterken ; hiervoor worden geen kosten gespaard. Sociale basisvoorzieningen daarentegen worden verwaarloosd.

En vooral eisen wij echte democratie, zowel op nationaal niveau als in gans Europa .Wij eisen een directe deelname van burgers in beslissingen van de overheid, en ook mechanismen om de transparantie te garanderen. We willen openbare media, onder democratisch en direct toezicht van het publiek. De belangen van grote bedrijven en banken mogen het algemeen belang niet kapen. Een valse democratie laat mensen maar een keer stemmen om de vier jaar, op basis van programma’s die dan nog niet eens worden waargemaakt. Zonder enige legitimiteit worden decreten opgelegd die grote hervormingsmaatregelen opleggen , maar ook bezuinigingen en privatiseringen Dat zijn allemaal regelingen die ingaan tegen het echte openbaar belang. We hebben nood aan een nieuwe democratische en ethische wil om politieke corruptie uit te schakelen, door middel van zorgvuldig controle over openbare instellingen, en een nieuwe grondwettelijke orde. Dit alles eisen wij omdat de stem van het volk vrij moet zijn om zich te uiten , zonder vervorming door angst voor represailles.

Het is van het grootste belang om in de strijd van mensen voor burgerrechten en vrijheden, ook strijd te blijven voeren tegen fascisme.In de economische dictatuur die we noodgedwongen ondergaan, nog verergerd door het scenario van de crisis, winnen tal van fascistische groepen terrein in Europa, zwaaiend met pseudo-politieke alternatieven, vol beloften van zegeningen die in werkelijkheid slechts hardere vormen van onderdrukking maskeren. Attac Europa

Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen

Met dank aan Inge De Vriendt voor de vertaling.


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Januari 2018 »
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.