Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Persberichten    FAN    Persbericht 19/05/2014 Welke politieke partijen kunnen na 25 mei zorgen voor meer fiscale rechtvaardigheid?  
| auteurs: Persbericht  | | thema: economie , fiscaliteit  |
 

Persbericht 19/05/2014 Welke politieke partijen kunnen na 25 mei zorgen voor meer fiscale rechtvaardigheid?

> FAN - gepubliceerd op 21 mei 2014

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) en het Franstalige Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) stelden 5 vragen over fiscaliteit aan de Vlaamse en Franstalige democratische politieke partijen. De studiediensten van ACV/CSC en ABVV/FGTB analyseerden de antwoorden.


Lees verder...

De 5 vragen betroffen:

1) De inkomsten uit dividenden; de winsten op beurskoersen en verzekeringen; en de progressiviteit van de aanslagvoeten in de personenbelasting; 2) De belasting op de winst van vennootschappen; 3) Een belasting op vermogens boven 1 miljoen euro; 4) Een mondiale en automatische uitwisseling van financiële rekeningen; 5) Een taks op beurs- en wisseltransacties (Financiële Transactie Taks).

Welke wijzigingen aan onze belastingen worden voorgesteld door de democratische partijen, Vlaamse en Franstalige?

Bondig samengevat komen tegengestelde opties naar voor, tussen, enerzijds OPEN-VLD, MR, FDF, NV-A en CD&V, die bedrijfswinsten en grote vermogens willen bevoordelen; en anderzijds Sp-a, PS, PVDA/PTB, ECOLO en soms GROEN, die belastingen willen verschuiven van lonen naar kapitaal. CdH sluit zich soms aan bij de ene, dan weer de andere groep.

1. Voor de personenbelasting moeten alle inkomsten worden samengevoegd en samen belast (beroepsinkomen + dividenden + obligaties + meerwaarden op beurseffecten): dat vinden Sp-a, PS, Ecolo, FDF en PVDA/PTB. Tegen het samenvoegen, en voor het behoud van de “bevrijdende” roerende voorheffing van 25%, zijn OPEN-VLD, MR, NV-A. CD&V is ook geen voorstander van samenvoegen. CdH en Groen geven geen duidelijke info hierover. Inzake de progressiviteit van de personenbelasting willen Sp-a, PS, CD&V en MR een verhoging van de belastingsvrije schijf. Bovendien willen PS en Ecolo (maar niet Groen!) een bijkomende schijf vanaf 250.000 euro (belastbaar inkomen) méér belasten dan 50%. Ook PVDA wil meer belastingsschalen. Daarentegen willen OPEN-VLD, MR, NV-A lagere aanslagvoeten voor hogere inkomens (50% wordt 45; 45% wordt 40 e.d.). Ook CdH is tegen een aanslag van meer dan 50%. Verbreding of verhoging van de werkbonus voor lagere en midden inkomens wordt vermeld door Sp-a en NV-A.

2. MR, NV-A, FDF, CDH, OPEN-VLD en Groen! vinden de huidige Belgische aanslagvoet op de bedrijfswinsten te hoog (nu 33,99%; of 24,98% voor KMO’s; maar door allerlei achterpoortjes betalen vele bedrijven minder). Deze achterpoortjes moeten gesloten worden volgens Sp-a, PS, Ecolo (zoals DBI, definitief belaste inkomsten in een ander land; een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting). De notionele intrestaftrek willen vele partijen vervangen: door een lagere vennootschapsbelasting: OPEN-VLD (voor KMO’s, naar keuze), FDF, NV-A, MR, cdH; door maatregelen die jobcreatie bevorderen: PS, Ecolo & Groen. CD&V wil niets veranderen. Sp-a spreekt niet over de notionele aftrek, maar is tegen andere achterpoortjes. PVDA wil de notionele intrest afschaffen.

3. Een belasting op grote vermogens (niet-inbegrepen eigen woning en beroepsactiviteiten): hier tekent zich een grote splijtzwam af tussen enerzijds OPEN-VLD, MR, FDF, NV-A, en zelfs CD&V, die radicaal tegen zijn of “geen voorstander”; en anderzijds Groen! en Ecolo, Sp-a, PS, CdH en PVDA-PTB. Wel is er nog een verschil tussen belasten van het vermogen zelf, boven 1 miljoen euro (PS, Ecolo, PVDA-PTB), of het belasten van de winsten uit vermogen, zoals winst door gestegen beurskoersen (“meerwaarden”) (CdH, Sp-a, Groen! Het FDF wil wel meerwaarden belasten. De PVDA wil voor 2% of 3% belasten op vermogens boven 2, resp. 3 miljoen, en Sp-a en Groen benadrukken dat het tarief progressief moet zijn. De tegenstanders voorspellen een vlucht van kapitaal (MR), en wijzen op de reeds bestaande belasting van 25% op dividenden, de onroerende voorheffing op een tweede huis (“grondbelasting”), de erfenisrechten, de registratierechten.

4. Alle partijen, ook MR, FDF, NV-A…, verklaren zich voorstander van (automatische) internationale uitwisseling van bankrekeninghouders; alleen OPEN-VLD staat duidelijk op de rem: omwille van wat deze partij ‘respect voor privacy’ noemt. OPEN-VLD wil geen verdere actie vooraleer de huidige regels geëevalueerd zijn. CdH daarentegen wijst nog eens op de 1000 miljard belastingsontwijking waarvan de EU jaarlijks het slachtoffer is. Iedereen, behalve OPEN-VLD, steunt de (onlangs reeds besliste) uitbreiding (op termijn) van informatieuitwisseling inzake geïnde intresten (spaarrichtlijn), naar winsten uit verzekeringsproducten Tak21 en 23, uit onroerend bezit, trusts en stichtingen, en niet EU-beleggingsfondsen; en tot meer landen. PS en Sp-a vermelden specifiek ook uitbreiding tot inkomsten uit dividenden.

5. Alle partijen gaan akkoord met een Financiële Transactie Taks (die trouwens al gestemd is in het Belgisch Parlement en intussen ook door tien Europese landen, waaronder België, is voorgesteld binnen een “versterkte samenwerking”), maar voor de NV-A alléén op voorwaarde dat ze op wereldvlak wordt ingevoerd (een voorstel dat meestal door tegenstanders wordt gebruikt; wat een uitstel tot Juttemis betekent). NV-A staat daarmee dicht bij het Front des Francophones FDF, dat geen FTT wil indien ze beperkt is tot de eurozone. MR wil van zijn kant dat de aanslagvoet lager zou liggen dan voorgesteld (0,1%) want anders zou de taks “productieve transacties hinderen en de economische aantrekkelijkheid schaden”. CD&V benadrukt dat verplaatsing van geld van ondernemingen om wisselrisico’s en de schommeling van grondstoffenprijzen te dekken, buiten het systeem moet blijven. Ook de andere partijen verschillen van mening welke transacties wèl en niet moeten belast worden, alsook voor welk doel de opbrengsten mogen gebruikt worden (ontwikkelingssamenwerking, eigen sociaal beleid, openbare goederen…).

Financieel Actie Netwerk (FAN): Belastingen en sociale bijdragen zijn de prijs die we betalen voor onze beschaving.

Heel wat beleidsdomeinen hangen af van de fiscaliteit: zorg, onderwijs, publieke diensten, openbaar vervoer enz. Maar de financiering hiervan is al vele jaren onrechtvaardig verdeeld! De meerderheid van de Belgische politici stemt al jaren voor een fiscaliteit die vooral de inkomsten uit arbeid belast en de inkomsten uit kapitaal en vermogen ontziet. Er bestaat in ons land geen vermogensbelasting en een grote groep van bedrijven betaalt weinig tot geen belastingen. Die ongelijkheid wordt mede in stand gehouden door het bankgeheim en het ontbreken van een vermogenskadaster, dat van België een belastingparadijs maakt.

Daarom eist het FAN dat een volgende regering werk maakt van een rechtvaardige fiscaliteit:

• Een verschuiving van de belastingdruk op inkomens uit arbeid naar inkomens uit kapitaal en vermogen. o Volgens een studie van de OESO bengelt België internationaal aan de staart voor wat betreft belastingdruk op kapitaal. • Volledige opheffing van het bankgeheim en de aanleg van een vermogenskadaster. o In Nederland is er geen fiscaal bankgeheim en wordt er jaarlijks een vermogensstaat opgemaakt van alle gezinnen. In Frankrijk moeten de banken jaarlijks aan de fiscus ‘alle’ fiscale bankgegevens bezorgen en Duitsland heeft de bevoegdheden van de overheid uitgebreid om bankgegevens in te zien. Daardoor ligt het fraudepercentage van deze landen lager dan in België. In België is het bijzonder moeilijk om aan informatie te geraken over de rijkdom en over de waarde van het vermogen. Als we het voorbeeld van onze omringende landen zouden volgen, dan zou er 8 miljard euro per jaar extra in de schatkist terechtkomen. • Invoering van een progressieve belasting op vermogens van meer dan 1 miljoen euro. De eigen en enige woning niet inbegrepen. o De vijf procent rijkste Belgen bezitten evenveel als 75 procent van de rest van de bevolking. Als we op het vermogen van de 25 rijkste Belgische families, die in 2012 over een vermogen beschikten van 51,8 miljard euro, een progressieve vermogensbelasting toepassen die het FAN voorstelt, komen we aan 1,55 miljard euro extra inkomsten voor de overheidsinstanties. Dat is precies het bedrag dat nodig is om alle uitkeringen in België boven de Europese armoedegrens te tillen! In totaal brengt de vermogensbelasting meer dan 8 miljard op. • Vergeleken bij de kleine en middelgrote ondernemingen, betalen grote multinationale ondernemingen weinig belastingen. Deze tendens moet omgekeerd worden door op een drastische wijze de verschillende aftrekmogelijkheden af te bouwen. o De 1000 meest winstgevende bedrijven maakten in 2012 totaal 50 miljard euro winst. Dankzij allerlei belastingverlagingen kregen deze bedrijven samen een fiscale korting van 13,9 miljard. Ondanks de fiscale cadeau’s, verloren bij die 1000 bedrijven 19.646 mensen hun job.

• Op Europees niveau eist het FAN een éénvormigheid om de winsten van de bedrijven te belasten.

o De voorbije jaren hebben bijna alle Europese landen voorkeursbehandelingen voor ondernemingen ingevoerd. Zo kennen we bijvoorbeeld in België de notionele interest die de schatkist 6 miljard euro kost. Het gevolg is dat alle lidstaten zwaar onder druk staan om eveneens hun belastingen te verlagen, waardoor ook hun inkomsten verminderen.

• In de strijd tegen de belastingparadijzen moeten de banken verplicht worden alle financiële gegevens uit te wisselen.

o Op eilanden waar de meeste mensen nooit zullen komen, hebben tienduizenden superrijken 25.000 miljard euro weggezet, veilig uit het zicht van de fiscus. Als bijvoorbeeld op dat bedrag een belasting van 10 procent wordt geheven, dan los je probleemloos de hele eurocrisis op, de ouderenzorg, en in één klap zowat alle begrotingsproblemen van de Europese Unie.

• De strijd voor een taks op ALLE financiële transacties moet worden verder gezet.

Na meer dan 15 jaar strijd, waarin FAN altijd het voortouw heeft genomen, hebben 10 Europese landen, waaronder België, op 4 mei 2014 een akkoord gesloten over de invoering van een Europese financiële transactietaks vanaf 1 januari 2016. Een klein mirakel, gezien de sterke tegenwind die er kwam uit de financiële sector en in het bijzonder de bankenlobby. Het idee achter de taks is simpel: door een minimale heffing op transacties, ontmoedig je destabiliserende speculatie. Daarnaast kan een FTT veel geld opbrengen. Verwacht werd ongeveer 35 miljard euro per jaar. Dat geld is nodig voor de aanpak van mondiale problemen, zoals klimaatverandering, armoede, werkloosheid. De bedoeling was belasting te heffen op transacties van allerlei vormen van financiële activa: aandelen, obligaties, effecten en derivaten. In een eerste fase willen de 10 landen nu focussen op transacties in aandelen en bepaalde derivaten. Obligaties en de meeste afgeleide financiële producten worden dus voorlopig uitgesloten, waardoor de inkomsten veel lager zullen liggen (ongeveer 5 miljard euro) en het ontmoedigend effect op speculanten voorlopig uitblijft. De strijd voor de verdeling van de opbrengsten moet nog beginnen.

Sinds 1999 werken in België, zowel in Vlaanderen als Wallonië, twee netwerken van vakbonden, NGO’s en sociale actiegroepen samen. In Vlaanderen wordt dit netwerk gevormd door FAN (Financieel Actie Netwerk), in Wallonië door RJF (Réseau pour la Justice Fiscale). We ijveren voor meer fiscale rechtvaardigheid omdat we vaststellen dat overal ter wereld, en ook in België, het vooral de gewone mensen zijn die belastingen betalen. In een tijd van globalisering engageert ons netwerk zich voor een sociaal rechtvaardig, democratisch en progressief belastingstelsel. Door te ijveren voor meer fiscale rechtvaardigheid leveren wij een bijdrage aan het algemeen belang. Iedereen heeft behoefte aan sociale bescherming en publieke diensten. De overheid moet die bescherming bieden en publieke diensten leveren vooral via fiscale inkomsten. Een rechtvaardige overheid probeert dat te realiseren door het naleven van een progressief belastingsstelsel. Dat vormt de basis van onze sociale welvaartsstaat. Wanneer we de fiscale cijfers bekijken dan moeten we niet alleen toegeven dat de overheid veel inkomsten laat lopen door het grote geld los te laten, maar daardoor ook de sociale bescherming en publieke dienstverlening voor een groot aantal mensen in gevaar brengt. Er is dus steeds minder progressiviteit in ons belastingssysteem. Wij willen een belastingshervorming omdat de belastingsdruk onrechtvaardig verdeeld is. We willen geen belastingsverhogingen, maar wel dat vermogen, kapitaal en vennootschappen verplicht worden meer bij te dragen aan de opbouw van een verzorgingsstaat en niet de doodgravers worden van ons sociaal model. Wij willen gewoon een rechtvaardige fiscaliteit. Daarom zijn onze netwerken FAN en RJF overtuigd dat fiscale hervorming hoog op de politieke agenda moet komen. Fiscaliteit, het instrument voor herverdeling en ook de motor die de financiering van collectieve voorzieningen aandrijft, moet de inzet worden bij de komende verkiezingen van 25 mei. Zowel Vlaams, Federaal als Europees.

De leden van FAN (Financieel Actie Netwerk) zijn: ABVV, ACLVB, ACV, ATTAC-VLAANDEREN, BBL, FAIRFIN, KWB, LBC-NVK, LEF, MASEREELFONDS, OXFAM-SOLIDARITEIT en 11.11.11

In bijlage kunt u de volledige PPT gemaakt door ACV/CSC en ABVV/FGTB bekijken.

Zip - 245.1 kB

Met dank aan Prof. dr. emeritus Frank Roels om alle resultaten nog eens in een beknopte vorm te gieten.

Omdat een andere fiscaliteit mogelijk is, Vriendschappelijke groeten, Eric Goeman, coördinator FAN, woordvoerder nationale actiecampagne “laat het grote geld niet ontsnappen” Eric.goeman@skynet.be Voor meer informatie over de campagne “Laat het grote geld niet ontsnappen!": www.hetgrotegeld.be


Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Februari 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.