Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Notenkraker(s)    Naar een regering voor werkgevers en rijken (ABVV)   
| thema: arbeid , vakbonden  |
 

Naar een regering voor werkgevers en rijken (ABVV)

> ABVV - gepubliceerd op 12 september 2014

Dagelijks ontvangen we informatie over de regeringsvorming die ons het ergste doet vrezen voor de solidariteit, de werknemers en voor de mensen die een sociale uitkering ontvangen… maar ook voor onze organisatie en voor de syndicale vrijheden. Noteer dat wij niet beschikken over het discussiedocument dat de twee coformateurs hebben opgesteld, maar veel informatie over de voorstellen en de gesprekken is te vinden in de pers.

Lees verder...

Het is belangrijk om een eerste inventaris op te maken en je in te lichten over de antisociale denksporen die worden gevolgd.

In ’t kort De toekomstige coalitie gaf meteen te kennen dat ze willen werken binnen een strikt budgettair kader. Om een indruk van moed en strengheid te wekken, is het de bedoeling zo snel mogelijk de begroting in evenwicht te krijgen. Dit veronderstelt dat 17,3 miljard euro aan middelen worden vrijgemaakt, voornamelijk door kostenbesparende maatregelen (indexsprong, hervorming wet van 1996, besparingen op vlak van pensioenen en werkloosheidsuitkeringen) maar ook via nieuwe inkomsten (zoals een verhoging van de BTW).

Het zijn de bedrijven en diegenen met een hoog inkomen die opnieuw geschenken mogen ontvangen: zo wordt de notionele interest behouden, komt er een lager tarief van de vennootschapsbelasting, worden de werkgeversbijdragen verminderd…

Dit alles brengt ontegensprekelijk de financiering van onze sociale zekerheid - die nu al stelselmatig wordt ontmanteld - nog meer in gevaar.

De middelen om onze gezondheidszorg en onze pensioenen te financieren worden ons ontnomen.

Dergelijke budgettaire orthodoxie doet de vrees rijzen dat er nefaste maatregelen zullen volgen inzake toegankelijkheid voor de patiënt en de correcte financiering van de diverse sectoren in de gezondheidszorg alsook een toename van armoede onder gepensioneerden.

Werklozen en bruggepensioneerden riskeren, om puur ideologische redenen, wel een zeer hoge prijs te moeten betalen.

En ten slotte, wordt niet alleen het stakingsrecht in vraag gesteld (in het kader van het voorstel om een minimumdienstverlening in de openbare diensten te organiseren) ook devakbonden zelf worden door de toekomstige regeringscoalitie onder vuur genomen.

Voorgenomen budgettair kader en voorgestelde pistes van maatregelen Het streefdoel van deze rechtse regering is om zo snel mogelijk de begroting in evenwicht te krijgen. Daarvoor wordt dus een inspanning van minstens 17 miljard euro nagestreefd, maar wil men ook ‘ambitieuze’ maatregelen nemen (met name de beperking van de loonkosten).

De standpunten die sinds het begin worden ingenomen, zijn de voorbode van een nieuwe bezuinigingsperiode voor werknemers en sociale uitkeringstrekkers, zonder echte vooruitzichten op een opleving van de economische activiteit en het generen van werkgelegenheid en rijkdom.

1. Koopkracht De hervorming van de wet van 26 juli 1996 (m.b.t. de preventieve vrijwaring van de Werkgelegenheid en het Concurrentievermogen) wordt aangekondigd … wat ons doet vrezen voor nieuwe beperkingen van de onderhandelingsvrijheid en het voortzetten van een strikt loonmatigingsbeleid.

Ook een indexsprong (een dubbele voor de N-VA) wordt overwogen. CD&V en MR pleiten evenwel voor een forfaitaire indexering voor de lage lonen (er wordt gesproken over een loon van 1.200 euro). We moeten ook vrezen dat de baremieke verhogingen ter discussie worden gesteld. Doel is zogezegd de arbeidskosten van oudere werknemers te verminderen door de loonevolutie te binden aan de productiviteit.

2. Fiscaliteit Verschillende maatregelen worden genomen in alle takken van de fiscaliteit: • Verhoging van de indirecte belastingen: BTW (van 21% naar 22%) en accijnzen, maar ook de afschaffing van het verlaagd tarief voor essentiële producten en goederen zoals voedingsmiddelen, farmaceutische producten, water … met een neutralisering van het effect van die tariefverhogingen in de automatische indexeringsmechanismen van lonen, uitkeringen en weddes.

• Optrekking van het belastingvrij bedrag (bedrag van inkomsten waarop de belastingbetaler geen personenbelasting betaalt): momenteel schommelt dit bedrag rond de 7.000 euro. Het zou verhoogd kunnen worden tot meer dan 10.000 euro.

• Ook een herziening van de belastingschaal wordt overwogen. Momenteel gaat men van 30 naar 40% vanaf 12.220 euro. Het idee zou zijn de overgang naar de schijf van 40% op te schuiven, of deze schijf zelfs af te schaffen.

Het voordeel van deze maatregelen is dat ze de koopkracht van de burgers verhogen. Maar het is niet zeker dat ze enkel overwogen worden voor de lage en middelhoge inkomens d.m.v. de invoering van een inkomensplafond. Zonder een dergelijke begrenzing wordt de totale kostprijs van de maatregelen op 6 of 7 miljard euro geschat. In dit geval zouden middelen, die erg nodig zijn voor de financiering van de solidariteit (openbare diensten, sociale zekerheid…) onnodig worden verspild voor hogere inkomensniveaus.

• Behoud van de notionele interest of herziening ervan om de vennootschapsbelasting te verlagen. Het ABVV pleit al sinds jaar en dag voor de afschaffing van de notionele interest. Ook al heeft het recycleren van de notionele interest in een lineaire tariefverlaging als voordeel dat het echte tarief van de vennootschapsbelasting duidelijk wordt, toch geeft dit geen garantie dat met de toegekende voordelen ook banen worden gecreëerd en er productieve investeringen gebeuren.

3. Verlaging van de ‘arbeidskost’ De regering overweegt de sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers te verlagen van 32,25% naar 25%. Dit alles ten nadele van de sociale zekerheid die beroofd wordt van de nodige middelen om de gezondheidszorg, de pensioenen… te financieren.

4. Openbare diensten De openbare diensten worden niet alleen getroffen door besparingen die de uitvoering van hun opdracht in het gedrang brengen, ze zijn ook het mikpunt van een aantal onaanvaardbare voorstellen: • invoeren van een minimumdienst bij de NMBS en in de gevangenissen waarvan de modaliteiten niet bepaald zijn, maar die wel rechtstreeks het stakingsrecht zou aantasten evenals de capaciteit om sociaal weerwerk te bieden; • aanpassen van het pensioenstelsel om de overheidspensioenen geleidelijk aan af te stemmen op de pensioenen in de privésector; • afstaan van de aandelen van de staat in de overheidsbedrijven (waardoor de staat geen hoofdaandeelhouder meer zou zijn); • inschakelen van vrijwilligers bij de politie.

5. Sociale zekerheid Niet alleen de openbare diensten maar ook de sociale zekerheid (en haar budget van 80 miljard euro) dreigt rechtstreeks het slachtoffer te worden van de blinde besparingsmaatregelen die de volgende regering overweegt.

De groeinorm in de gezondheidszorg (buiten index) zou beperkt worden tot 1,5 % (i.p.v. de huidige 3%, wat al historisch laag is). Dergelijke budgettaire orthodoxie doet de vrees rijzen dat er nefaste maatregelen zullen volgen inzake toegankelijkheid voor de patiënt en de correcte financiering van de diverse sectoren in de gezondheidszorg.

Bij de aangehaalde pistes doen de voorstellen m.b.t. de pensioenen het ergste vrezen.Langer werken om eventueel het huidige pensioenniveau te behouden, dat is voor ons geen aanvaardbaar vooruitzicht. Ook zullen we niet aanvaarden dat de gelijkgestelde periodes in vraag gesteld worden, of dat er geraakt wordt aan de pensioenen.

Het is onaanvaardbaar om voor 2 miljard besparingen in de pensioensector aan te kondigen, terwijl onze pensioenen tot de laagste in Europa behoren en de armoedegraad bij gepensioneerden bij de hoogste behoort!

Ook op gebied van werkloosheid en brugpensioen (SWT) dreigen we om puur ideologische redenen een zware tol te moeten betalen. In een nota van de MR zouden ook een aantal pistes staan die voor werkzoekenden hard dreigen aan te komen: • afschaffen van een werkloosheidsperiode om de degressiviteit te versterken; • onderzoek m.b.t. de inkomens en gemeenschapsdienst voor wie een werkloosheidsuitkering ontvangt; • verlengen van de instapstage; • afschaffen van de toeslag voor oudere werklozen; • verhogen van de leeftijd voor SWT (brugpensioen) van 55 tot 60 jaar bij herstructurering en tot 62 jaar in de gewone gevallen.

6. Flexibiliteit/arbeidsrecht Over dit onderhandelingsluik sijpelt maar weinig info door. Maar het valt te vrezen dat er op alle niveaus van het arbeidsrecht een verhoogde flexibiliteit zal worden doorgevoerd.

Eén maatregel wordt wel concreet aangehaald en dat is het invoeren van eentijdspaarrekening. Dit zou betekenen dat de werknemers zelf vakantie- of rustdagen (n.a.v. overuren) of andere voordelen (bijv. bedrijfswagen) ‘sparen’ om hun recht op tijdskrediet of verlof (tijdens of op het einde van de loopbaan) te financieren.

7. Aanvallen tegen de vakbonden Niet alleen wordt het stakingsrecht in vraag gesteld (in het kader van het voorstel om een minimumdienstverlening in de openbare diensten te organiseren) ook de vakbonden zelf worden door de toekomstige regeringscoalitie onder vuur genomen.

De voorstellen zijn vooral bedoeld om onze leden en militanten rechtstreeks te treffen, om zo te proberen de syndicalisatiegraad te verlagen, net zoals men de vakbondspremie en stakingsvergoeding aan sociale zekerheid en belastingen wil onderwerpen.

Sommige partijen van de toekomstige coalitie verspreiden het idee om de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen aan de RVA toe te vertrouwen. Wat zou neerkomen op een regelrechte ‘oorlogsverklaring’ omdat werklozen dan niet langer de bescherming en dienstverlening krijgen waar ze recht op hebben.

Te bezoeken: ABVV origineel

Spip-redacteur:   jurgen
 

Reageer op dit artikel

 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Januari 2018 »
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.