Attac logo
Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties
en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij
Beginpagina    Zand in de Machine    ZidM > 2001-2008    Laureaten van de Prijs voor de Democratie 2004 zijn bekend  
| thema: mensenrechten  |
 

Laureaten van de Prijs voor de Democratie 2004 zijn bekend

Genomineerde kandidaten illustreren elk een zijde van de strijd voor de democratie

> democratie 2000 i.s.m. Trefpunt vzw - gepubliceerd op 1 juli 2004

De prijs voor de democratie is ingesteld na de eerste "zwarte" zondag van 24 november 1991 om elk jaar een duidelijk signaal te geven aan de publieke opinie hoe broos de politieke democratie is en hoe belangrijk het is om ze ten volle te verdedigen, maar ook te verdiepen, te verbreden en te verbeteren. De prijs voor de democratie is een organisatie van Democratie 2000 i.s.m Vzw. Trefpunt en wordt elk jaar sinds 1992 uitgereikt op het groot podium van Sint-Jacobs tijdens de Gentse Feesten en tijdens een publieke samenkomst op 21 juli.

De organisatoren wensen ook waarden zoals verdraagzaamheid, solidariteit en respect te beklemtonen.

Hieronder volgt het integrale juryverslag.

De jury voor de Prijs voor de Democratie heeft vergaderd op dinsdag 15 juni 2004, nog sterk onder de indruk van de nieuwe Zwarte Zondag waarop bijna 1 miljoen Vlamingen onbeschaamd hebben gestemd voor een racistische extreem rechtse partij. De sluipende ondermijning van de democratie gaat niet alleen verder in onze instellingen, maar vooral ook in de geesten van de mensen. Systematische uitsluiting van delen van de bevolking worden als normaal beoordeeld, weze het in de richting van vreemdelingen of tegenover de franstalige Belgen. Dat gaat gepaard met een roep naar meer repressie, naar meer gebruik van macht. Die mentaliteit bedreigt de noodzakelijke verdraagzaamheid in een pluralistische samenleving. Die politiek versterkt het egoïsme en holt de solidariteit uit. Die politiek bedreigt de democratische en individuele vrijheden.

Daarom heeft de jury voor dit jaar kandidaten genomineerd die elk een zijde van de strijd voor de democratie illustreren.

    1. Met de eerste nominatie onderstreept de jury dat de strijd voor het behoud van de democratische rechtsstaat de plicht is van de drie gescheiden machten ( en ook trouwens van de informele "vierde macht"). Het is dus de taak van de gerechterlijke macht de wetten toe te passen, vooral wanneer die wetten de contouren van een democratische werking vastleggen. Die loyale toepassing van de wet is zowel een voorwaarde voor het vertrouwen in het gerechtelijk apparaat als voor het zo gewenste herstel van norm- en waardebesef. Zo is het racisme in dit land een strafbaar feit met de bedoeling zowel de politiek als het dagelijks leven te vrijwaren van haat en machtsmisbruik en een klimaat te behouden waarin levensbeschouwelijke en culturele diversiteit wordt getolereerd . Het staat buiten kijf dat de vreemdelingenhaat in onze samenleving is toegenomen en dat die door het Vlaams Blok wordt aangewakkerd. Daarbij worden de wetten regelmatig overtreden en het was dan ook schrijnend hoe de magistratuur niet optrad of zich onbevoegd verklaarde. De uitspraak van het Hof Van Beroep te Gent bevestigt wat was geweten: het Vlaams Blok en haar mantelorganisaties zijn racistische verenigingen en overtreden daarmee op regelmatige basis de bestaande wetgeving. Die vaststelling is een ijkpunt in de rechtsstaat, die niet kan worden tegengesproken door populistische demagogie.

    Dat we in dit land tot zo’n duidelijke, genuanceerde en goed onderbouwde uitspraak zijn gekomen is zeker mede te danken aan de volgehouden argumentatie van Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en van de Liga voor de Rechten van de Mens. Zij hebben zonder noemenswaardige steun van de politieke wereld of van de publieke opinie, alleen op basis van principes, documenten, harde feiten en wetgeving de rechtsstaat uitgedaagd haar eigen principes toe te passen en politici niet boven de wet te stellen. Beide instellingen en hun advokaten hebben de beklaagden zonder verweer gelaten. Het omstandig arrest van het hof bewijst dat de grootste fractie van Vlaanderen haar politieke kracht haalt uit onwettelijke actie, uit een minachting voor de bestaande wetgeving en uit een systematische campagne om de samenleving te verdelen. Dat dergelijke politiek de grenzen van een democratisch politiek debat over- schrijdt diende nodig door de rechterlijke macht te worden onderstreept. Zij die zich daarvoor hebben ingezet hebben de democratische rechtsstaat een grote dienst bewezen.

    De eerste prijs gaat dus ex-aequo naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en de Liga voor Mensenrechten.

    2. Maar het wegwerken van de malaise in onze samenleving kan natuurlijk niet alleen steunen op het aan banden leggen van de onruststokers. Het is aan de nog steeds bestaande democratische meerderheid om beleid te voeren en de voorwaarden te scheppen voor een conviviale interculturele samenleving gesteund op meer democratie en meer participatie. Om het belang daarvan te onderstrepen wil de jury het beleid nomineren dat dat project tot een kerntaak heeft gesteld. Gent heeft zich uitgeroepen tot cultuurstad en cultuurstad voor iedereen. Het stadsbestuur heeft een politiek gevoerd van integraal beleid, met participatie en publieke discussie, gericht ook op deelname van uitgesloten groepen en kansarme buurten. Een beleid kan de richting aangeven en een kader aanreiken. Maar er zijn ook actoren nodig, veldspelers die in de samenleving zelf projecten realiseren en die actief, weze het in tegenspraak met het beleid, deelnemen aan de maatschappelijke discussie. Het is dat samenspel van doortastend en samenhangend bestuur met tegensprekelijke discussie en actie, die een basis vormt voor samenlevingsopbouw in een multiculturele context. Die moeilijke maar succesvolle weg tegen de verzuring wordt al te weinig in het dominante infotainment getoond. Om die aanpak en dat complexe samenspel van positieve krachten te illustreren nomineert de jury Frank Beke, burgemeester van Gent samen met theatermaker Chokri Ben Chikha ( die o.a. in het Arcatheater de "Leeuw van Vlaanderen" bracht als een verhaal van integratie en ontvoogding van de immigranten). Het duo staat voor het nodige samenspel tussen politiek bestuur en actieve civiele maatschappij, waarbij beide partners doordrongen zijn van democratische principes, mensenrechten, solidariteit en respect voor diversiteit.

    De tweede prijs gaat ex-aequo naar burgemeester Frank Beke en theatermaker Chokri Ben Chikha.

De laureaten zullen worden gelauwerd tijdens een publieke prijsuitreiking op het groot podium Bij Sint-Jacobs tijdens de Gentse Feesten op 21 juli om 19:00 uur in Gent.

De juryleden van de "prijs voor de democratie 2004":
Jan Bundervoet, Lucas Catherine, Eric Corijn, Geertrui Daem, Leander De Cauter, Guido De Leeuw, Jo De Leeuw, Chantal De Smet, Eric Goeman, Eric Gryp, Kristien Hinnion, Dirk Jacobs, Jaap Kruithof, Rita Mulier, Philippe Paelman, Paul Pataer, Anne Provoost, Jean-Pierre Rondas, Frank Stappaerts, Rene Stroobant, Monika Triest, Jos Vandervelpen, Lode Van Outrive, Sami Zemni

Vorige winnaars van de Prijs voor de Democratie waren o.a.:
Maurice De Wilde, Paula D’Hondt, Mustapha Naït Birrou, Regine Beer, Karel Van Noppen, Didier vander Slycken, vakbondsdelegatie Volkswagen Vorst, Max Frank, onderzoeksrechter Garzon, Walter Zinzen, Advokaten Zonder Grenzen, Lappersfortbosbezetters.


Spip-redacteur:   francis
 
 
In- & Uitschrijven
Zand in de machine
Attac persberichten
Kalender
« Januari 2018 »
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
Trefwoorden
 
 Attac Vlaanderen  |  Statistieken  |  Privé-ruimte  |  Alle rubrieken  |  Alle documenten

Verwittiging - De gepubliceerde documenten weerspiegelen, tenzij anders vermeld, niet noodzakelijk het standpunt van Attac Vlaanderen. Zij zijn de standpunten van hun auteur(s) en eventueel van werkgroepen of andere organisaties. Dat de documenten hier gepubliceerd worden is omdat wij willen meegenieten van beschikbare ideeën en expertises om samen onze toekomst te heroveren en aan die andere mogelijke wereld te werken.

Logo Creative Commons
Alle teksten van deze site mogen gebruikt en gecopiëerd worden onder de voorwaarden van toepassing van de Creative Commons Licentie.